PD GRANIČAR DOO KONAK

Objavljen Nacrt ugovora o pripajanu

 • Graničar Konak - Nacrt ugovora o pripajanu.  acrobat ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

Izveštaj o bitnom događaju nakon održavanja vandredne skupštine akcionara dana 07.08.2015. godine

 • Izveštaj o održanoj vanrednoj skupštini akcionara.  acrobat ikona
 • Odluka o imenovanju direktora društva.  acrobat ikona
 • Odluka o izmeni osnivačkog akta društva.  acrobat ikona
 • Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojsta javnog društva.  acrobat ikona
 • Odluka o promeni pravne forme društva.  acrobat ikona
 • Odluka o razrešenju članova odbora direkotra.  acrobat ikona
 • Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara održane dana 07.08.2015. godine.  acrobat ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

Odluke i predlozi odluka sa sednice odbora direktora održane dana 06.07.2015.

 • Odluke i predlozi odluka sa sednice odbora direktora održane dana 06.07.2015.  word ikona
 • Poziv akcionarima za učešće na vanrednu sednicu skupštine.  acrobat ikona
 • Predlog odluke o promeni pravne forme.  acrobat ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

Zakon o zaštiti uzbunjivača

 • Lica ovlascena za prijem informacija i vođenja postupka u vezi sa uzbunjivanjem.  jpg ikona
 • Obaveštenje о pravima iz zakona o zaštiti uzbunjivača.  acrobat ikona
 • Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja...  acrobat ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

Održana skupština akcionara
Skupština akcionara je održana u sedištu PD "Graničar" AD Konak, ulica Maršala Tita 26 u Konaku, dana 08.06.2015 sa početkom u 09 časova.

 • Izveštaj o bitnom dogadjaju.  acrobat ikona
 • Odluka o prinudnom otkupu akcija.  acrobat ikona
 • Odluke sa skupštine akcionara.  word ikona
 • Zapisnik sa redovne godišnje skupštine akcionara održane juna 2015.  acrobat ikona
 • Godišnji izveštaj javnog društva za 2014.  acrobat ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

Poziv akcionarima PD Graničar AD na učešće u redovnoj sednici skupštine akcionara 2015 godine
Skupština akcionara će se održati u sedištu PD "Graničar" AD Konak, ulica Maršala Tita 26 u Konaku, dana 08.06.2015 sa početkom u 09 časova.

 • Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija.  acrobat ikona
 • Odluke sa sednice odbora direktora održane dana 08.05.2015.god. i predlozi odluka.  word ikona
 • Poziv akcionarima PD Graničar AD na učešće u redovnoj sednici skupštine akcionara 2015.  acrobat ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

 • Godišnji izveštaj o poslovanju 2014.  excel ikona
 • Bilans stanja 2014.  acrobat ikona
 • Bilans uspeha 2014.  acrobat ikona
 • Izveštaj o ostalom rezultatu 2014.  acrobat ikona
 • Izveštaj o promenama na kapitalu 2014.  acrobat ikona
 • Izveštaj o tokovima gotovine 2014.  acrobat ikona
 • Mišljenje potpisano celovit dokument.  acrobat ikona
 • Statistički izveštaj 2014.  acrobat ikona
 • Izveštaj nezavisnog revizora I.  jpg ikona
 • Izveštaj nezavisnog revizora II.  jpg ikona
 • Napomena uz finansijski izveštaj 2014.  word ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

"NAPOMENA:
Finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj revizora za 2014. godinu još nije uvek usvojila Skupština akcionara PD "Graničar" ad Konak. Redovna sednica Skupštine akcionara po Zakonu o privrednim društvima se mora održati do kraja juna, o čemu će biti naknadnih obaveštenja.

__________________________________________________________

Izveštaj o nastalim promenama

 • Izveštaj o nastalim promenama.  acrobat ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

Izveštaj o bitnom događaju nakon održavanja skupštine akcionara
Skupština akcionara PD "Graničar" ad Konak, ulica Maršala Tita 26 održana je dana 11.04.2014 i objavljuje:

 • Zapisnik sa redovne godišnje sednice skupštine akcionara.  word ikona
 • Izveštaj o bitnom događaju.  word ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

Poziv na redovnu skupštinu akcionara dana 11.04.2014
Skupština akcionara će se održati u sedištu PD "Graničar" ad Konak, ulica Maršala Tita 26 (u sali za sednice na ekonomiji) dana 11.04.2014 sa početkom u 10 časova.

 • Poziv za učešće na skupštini 2014.  word ikona
 • Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja revizora.  word ikona
 • Napomena uz finansijske izveštaje.  word ikona
 • Odluka o danu akcionara.  word ikona
 • Odluka sa sednice odbora direktora - utvrđivanje predloga odluke o raspodeli dobiti.  word ikona
 • Bilans stanja i bilans uspeha za 2013.  acrobat ikona

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."

__________________________________________________________

Finansijski izveštaji
Poštujući princip transparentnosti, radi omogućavanja uvida u naš rad, možete pogledati finansijski izveštaj PD "Graničar" AD Konak i misljenje revizora.

uvid u finansijksi izveštaj: (za download)

  ________________________2013__________________________

 • Izveštaj revizije za 2013. godinu.  acrobat ikona 
 • Napomena uz finansijski izveštaj 2013 godine.  word ikona
 • Redovni godišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu.  acrobat ikona 

  ________________________2012__________________________

 • Izveštaj revizije za 2012. godinu.  acrobat ikona 
 • Napomena uz finansijski izveštaj 2012 godine.  word ikona
 • Završni račun 2012 godine.  acrobat ikona
 • Zapisnik i odluke sa sednice skupštine akcionara.  word ikona
 • Izveštaj o bitnom događaju.  word ikona
 • Odluke skupštine.  word ikona
 • Zapisnik sa skupštine.  word ikona
 • ________________________2011__________________________

 • Izveštaj revizije
  za 2011. godinu.           acrobat ikona 
 • godišnji izveštaj
  za 2011. godinu.           acrobat ikona 
 • finansijski izveštaji
  za 2011. godinu.           acrobat ikona 
 • napomene uz finansijske izveštaje
  za 2011. godinu.           word ikona 
 • odluke upravnog odbora
  za 2011. godinu.           word ikona 
 • osnivački akt Graničar Konak     word ikona 
 • statut Graničar Konak        word ikona 

  ________________________2010__________________________

 • finansijski izveštaji
  za 2010. godinu.           acrobat ikona 
 • napomene uz finansijske izveštaje
  za 2010. godinu.           word ikona 
 • izveštaj revizora
  za 2010. godinu.           jpg ikona 
 • ________________________2009__________________________

 • bilans stanja
  za 2009. godinu.           jpg ikona  jpg ikona  jpg ikona
 • bilans uspeha
  za 2009. godinu.           jpg ikona  jpg ikona
 • izveštaj o promenama na kapitalu
  za 2009. godinu.           jpg ikona  jpg ikona  jpg ikona  jpg ikona
 • izveštaj o tokovima gotovine
  za 2009. godinu.           jpg ikona  jpg ikona
 • napomene uz finansijske izveštaje
  za 2009. godinu.           word ikona
 • statistički aneks
  za 2009. godinu.           jpg ikona  jpg ikona  jpg ikona  jpg ikona  jpg ikona
 • izveštaj revizora
  za 2009. godinu.           jpg ikona 
 • Izvod iz finanisijskih izveštaja
  za 2009.                excel ikona 

desnim klikom kliknite na ikonicu i kliknite na "Save Target As..."